මේ ඔබගේ ටියුෂන් අවකාශයයි...
මේ විශිෂ්ටයන් තනන අඩවියයි..

About LiveTeacher.lk

සිසුවකුට තමන් කැමති ගුරුවරයෙකුගෙන් ඉගෙන ගැනීමේ අයිතිය තිබිය යුතුය....

ගුරුවරයකුට ද තමන් කැමති ලංකාවේ ඕනෑම සිසුන් කොටසකට ඉගැන්වීමේ අයිතිය තිබිය යුතුය....

නමුත් එය ප්‍රායෝගිකද....

Liveteacher.lk වෙබ් අඩවිය මගින් අප විසඳන්නේ එම ගැටළුවයි....

ඕනෑම ගුරුවරයකුට ඕනෑම සිසුවකුටත්.. ඕනෑම දරුවකුට ඕනෑම ගුරුවරයෙකු යටතේත්.... ඉගෙන ගැනීමේ අයිතිය අපි දැන් ප්‍රායෝගික කරනය කර ඇත...

එන්න.... ලංකාවේ සිටින දක්ෂ ගුරුවරුන්....

එන්න ලංකාවේ සිටින දක්ෂ දරුවන්..

අපි එකම තැනක හමු වී විශිෂ්ටයන් වෙමු...මේ ඔබගේ ටියුෂන් අවකාශයයි... මේ විශිෂ්ටයන් තනන අඩවියයි..